دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مرکز رشد واحدهاي فناور

مرکز رشد واحدهاي فناور که به اختصار مرکز رشد نامیده میشود، مرکزي است تحت مدیریت متخصصین حرفه اي که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه هاي جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمینه هاي مختلف منتهی به فناوري متشکل شده اند و اهداف اقتصادي مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی میکند.

 

واحدهاي فناور

واحدهاي فناور داراي هویت مستقلی از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردي و توسعهاي، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه ي خدمات تخصصی و در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها شامل موارد زیر هستند:

 

هسته (تیم کاري)

گروه کاري متشکل از تعدادي افراد صاحب ایده با زمینه کاري مشخص که در صدد تشکیل یک شرکت حقوقی می باشند.

 

شرکت خصوصی

واحدهاي که با هدف تولید محصول یا ارائه خدمات تخصصی متکی بر فناوري در قالب یک شرکت ثبت شده، اقدام به فعالیت می نماید.

  

واحد تحقیق و توسعه صنایع

واحدي است که با انجام تحقیقات براي دستیابی به فناوري پیشرفته، ساخت نمونه و یا انجام خدمات جدید مبتنی بر علوم و دانش جدید در راستاي اهداف و طرح تجاري شرکت مادر (اعم از شرکتهاي دولتی یا خصوصی) ایجاد می شود.

 

واحد پژوهشی دانشگاهی

واحدي است که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري داراي مجوز واحد پژوهشی است و شامل گروه هاي پژوهشی، پژوهشکده ها و پژوهشگاه دانشگاهی است.

 

شرکت دانشگاهی

شرکت هایی هستند که بخشی از سهم آن متعلق به دانشگاه است و ایده فناورانه آن که براي تجاري سازي مطرح است با حمایت دانشگاه توسط اعضاء هیات علمی به صورت مستقل یا در قالب واحدهاي پژوهشی حاصل شده است.

 

ایده محوري

 طرح یا ایده بازار پسند   (Marketable)که اجراي آن مبتنی بر تحقیقات و فناوري باشد و در نهایت منجر به محصول یا ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا گردد و به عبارتی میتواند ایجاد یک فرصت کسب و کار دانش بنیان نماید.

 

طرح تجاري (BP)

 طرح تجاري، سندي جامع در مورد کسب و کار یک شرکت، گروه یا فرد کارآفرین است. این طرح حاوي بررسی هاي دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژي و ابعاد فنی محصول یا خدمات و ... است.

دوره رشد مقدماتی ( پیش رشد )

دورهاي حداکثر ۶ ماهه است که در آن به افراد و یا گروه هاي مستعدي که داراي ایده هاي نوآورانه صنعتی (ایده محوري) هستند، مشاوره و آموزش هاي لازم براي آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاري، تثبیت ایده محوري و کسب هویت هاي مستقل حقوقی مستقل داده می شود. در صورت موفقیت در این دوره و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهاي نوپا می توانند متقاضی ورود به دوره رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.

 

دوره رشد

دوره اي است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیارهاي رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج میشوند. زمان این دوره با تصویب شوراي مرکز رشد تا ۵ سال قابل افزایش است.

 

معیارهاي رشد یافتگی

 این معیارها بر اساس گزارشات ماهانه، ارزیابی دوره اي از واحدهاي فناور و بر اساس پیشرفت زمانی برنامه کاري واحد، توسط کارشناس ارزیابی مرکز رشد مورد بررسی قرار گیرد . این معیارها میتواند موارد زیر باشد :

·         بلوغ علمی، این که واحد فناور از لحاظ علمی و دستیابی به فناوري نو و پیشرفته در راستاي ایده محوري تا چه حد موفق بوده است.

·         بلوغ مالی، این که واحد فناور از لحاظ مالی تا چه حدي توانسته به خودش متکی باشد و آیا در جذب مشتري و بازار فروش، در راستاي ایده محوري موفق عمل کرده است.

·         بلوغ سازمانی، این که واحد فناور تا چه حد توانسته از لحاظ اشتغال نیروي کار و اخذ گواهینامه هاي مدیریتی، انجام امور حقوقی، بیمه و ... موفق عمل کرده است.

 

 

کمیته جذب و پذیرش

 کمیته جذب و پذیرش واحدهاي فناور کمیته اي است شامل نمایندگان شوراي مرکز رشد، کارشناسان مرکز رشد که در جهت عملیاتی کردن فرآیند جذب و پذیرش متقاضیان فعالیت می نماید.

 

شوراي مرکز رشد

 شوراي مرکز رشد شورایی متشکل از مدیر مرکز رشد، معاونت پژوهشی دانشگاه، دو نفر از محققان مبرز یا رشته تخصصی، یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاههاي اجرایی منطقه مرتبط با فعالیت هاي مرکز رشد، یک نفر کارشناس مبرز اقتصادي و یک نفر از مدیران شرکتهاي خصوصی فعال در زمینه در زمینه فناوري که وظایفی از جمله تصویب خط مشی، سیاست هاي مالی و علمی مرکز رشد، تایید آیین نامه هاي اجرایی مرکز رشد و موارد دیگري که در ماده ۹ اساسنامه مرکز رشد آمده است، بر عهده دارد.

 

اسناد بالادستی

 اسناد بالادستی شامل مجموعه قوانین مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري و معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، قانون حمایت از کسب و کار دانش بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و اسناد کلان کشور از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سالانه است که در تدوین این آیین نامه لحاظ شده است.