دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اطلاعات تماس مرکز رشد
  دفتر مرکز رشد

 اطلاعات تماس دفتر مرکز رشد واحدهای فناور  دانشگاه آزاد اسلامی شيراز

آدرس: شیراز - صدرا – ابتدای بلوار دانش – ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


  
تلفن: 071-32362171
دورنگار: 
وب سايت:http://tic.iaushiraz.ac.ir
پست الكترونيك: