دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
مزایای استقرار
  مزایای استقرار درمرکز


 شاخص‏ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب می‏شود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژه‏یابی، اطلاع‏رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقات فرصت‏های دیگری است که می‏توان از آن بهره‏مند شد